Shanmuga Shanmuga Sharavana Bhavane

Shanmuga Shanmuga Sharavana Bhavane

Kantha Kumara Kathir Velavane

Vanthurulvaai Vadi Velane

Vanna Mayil Vahana Om Kara Thathvane