Saravana Bhava Guha Om Muruga

Saravana Bhava Guha Om Muruga

Iru Vinai Keda Varam Arul Muruga

Parthi Puri Vasa Sai Muruga

Shiva Muruga Hara Hara Muruga