Maragadha Mayil Mel Varum Muruga

Maragadha Mayil Mel Varum Muruga

Hara Hara Shiva Shiva Arumukha Vaa

Saravana Bhavaney Shanmukhaney

Varam Thara Vaa Vaa En Munney

Aravani Shivanar Ami Bala

Parama Padham Arul Parama Dayala