Kunril Aadum Kumaresha Thandapani Murugesha

Kunril Aadum Kumaresha Thandapani Murugesha

Deiva Sihamaniye Shanmuga Natha

Kantha Shanmuga Natha

Sai Shanmuga Natha

Neela Mayil Meedhu Varum Eraru Thol Muruga

Shiva Jnana Guru Natha Umai Bala Arumukha

Audio Files

Version 1 By: Sangeetha