Deva Muruga Varuga

Deva Muruga Varuga

Singara Vela Varuga

Vaa Vaa Muruga Vela

Vanna Mayil Vahana Varuga Muruga

Eshwari Thanaya Shambho Kumara

Saravana Bhava Guha Shambho Kumara

Sharanam Sharanam Sai Vela