Deva Senapathey Skanda Subrahmanya Pahimam

Deva Senapathey Skanda Subrahmanya Pahimam

Pahi Parameshawara Skanda Subrahmanya Pahi Maam

Subrahmanya Shanmukha Natha

Sai Natha Karuna Sindhu

Pahi Parameshwara Skanda Subrahmanya Pahi Maam

Audio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: MJ
Version 3 By: Varu