Aarumukham Shiva Shanmukham Sri Bala Subrahmanyam

Aarumukham Shiva Shanmukham Sri Bala Subrahmanyam

Kantha Muruga Kadamba Vadivela

Soora Samhara Sevatkodiya

Eshwara Netra Kumara Gurupara

Deva Senapathey Subrahmanya

Subrahmanya Subrahmanya x2