Gayathri Mantra

Om Bhur Bhuvah Suvaha

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Audio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: Pinki
Version 3 By: Jayesh Parghi
Version 4 By: Simleen
Version 5 By: Mamta
Version 6 By: Pt Andy
Version 7 By: Anonymous
Version 8 By: Jayashree
Version 9 By: Sai Prabu
Version 10 By: Neethimohan Nair
Version 11 By: Sangeetha