Guru Brahma Guru Vishnu

Guru Brahma Guru Vishnu

Guru Devo Maheswara

Guru Sakshat Para Brahma

Tasmai Sri Guruve Namaha

Audio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: Jayesh Parghi
Version 3 By: Uma
Version 4 By: Jayashree
Version 5 By: Shyam Sunder