Brahmarpanam

Brahmarpanam

Brahma Havir

Brahmanau

Brahmana Hutam

Brahmaiva Tena Gantavyam

Brahma Karma Samaadhinaha

Aham Vaishvaanaro Bhutva

Praninam Dehamashritha

Pranapana Sama Yuktaha

Pachamyanam Chatur Vidam

Audio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: Jayashree