Sabari Girisha Engal Nayaka Sharanam Ayyappa Swami Sharanam Ayyappa

Sabari Girisha Engal Nayaka Sharanam Ayyappa Swami Sharanam Ayyappa

Mohana Roopa Mohini Bala Sharanam Sharanam Bhagavane Sharanam Ayyappa

Parti Puresha Sadguru Deva Sharanam Ayyappa Swami Sharanam Ayyappa

Jyothi Swaroopa Papa Vinasha Sharanam Ayyappa Swami Sharanam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa Swami Sharanam Ayyappa x2