Shesha Shaila Vasa Narayana

Shesha Shaila Vasa Narayana

Bhaktha Parijatha Narayana

Shesha Shaila Vasa Narayana

Sarva Jeeva Vasa Narayana

Sama Gana Lola Narayana

Sathya Sai Roopa Narayana x2