Nithya Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana

Nithya Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana

Narayana Hari Sai Hari Om x2

Parama Pavithra Pavana Nama

Padmanabha Hari Om

Paramanandha Mangala Charana

Nama Om Nama Om Sri Sai Nama Om