Narayini Veda Parayani

Narayini Veda Parayani

Karunantharangini Narayini

Narayini Veda Parayani

Kamakshi Sundari Karthyaayini

Vani Saraswathi Vijayambike

Vageshwari Vak Devi Janani x2

Karunya Lavanya Gunashalini