Madhuvana Sanchari Shyama Murari

Madhuvana Sanchari Shyama Murari

Hey Madhusoodhana Muralidhari

Madhuvana Sanchaari Shyama Murari

Madhava Mohana Mayura Mukuta Dhara

Mathura Natha Prabhu Giridhari

Mathura Natha Sai GiridhariAudio Files

Version 1 By: Shyam Sunder