Garuda Vahana Narayana

Garuda Vahana Narayana

Hey Sesha Sayana Narayana

Garuda Vahana Narayana

Sri Lakshmi Ramana Narayana x2

Hari Om Hari Om NarayanaAudio Files

Version 1 By: Mathuvanthy Srikanthan