Giridhara Lal Shyama Gopal

Giridhara Lal Shyama Gopal

Natavara Lal Madhana Gopal

Mathura Natha Krishna Gopal

Sri Madhusoodhana Murali Gopal

Yashoda Key Bal Nanda Gopal

Eshwaramba Priya Sai GopalAudio Files

Version 1 By: Pratul