Deena Dayala Tribhuvana Pala Giridhara Bala Nandalala

Deena Dayala Tribhuvana Pala Giridhara Bala Nandalala

Murali Manhora Maya Vilola

Natavara Sundara Shyama Gopala

Radha Madhava Sai Gopala