Darasha Dikhavo Merey Sai Nandalala

Darasha Dikhavo Merey Sai Nandalala

Daya Karo Mujhey Sai Gopala

Daya Karo Mujhey Krishna Gopala

Darasha Dikhavo Merey Sai Nandalala

Devaki Nandana Deena Dayala

Mathura Natha Madhana Gopala

Sai Narayana Sada Kripala

Daya Karo Mujhey Sai Gopala

Daya Karo Mujhey Krishna GopalaAudio Files

Version 1 By: Pinki