Bhajo Seetharam Bhajo Radheyshyam

Bhajo Seetharam Bhajo Radheyshyam

Govinda Gopala Sai Hare Ram

Bhajo Seetharam Bhajo Radheyshyam

Keshava Madhava Radha Valabha

Varada Narayana Nayanabhi Ram

Govinda Gopala Sai Hare Ram