Bhajo Ghanashyam Radhey Shyam

Bhajo Ghanashyam Radhey Shyam

Nayanabi Ram Natwar Shyam

Mukundha Madhava Murahara Shyam

Govinda Gopal Giridhara Shyam

Kunj Vihari Sundara Shyam

Sai Murari Sundara Shyam