Sri Rama Ghana Neela Shyama

Sri Rama Ghana Neela Shyama

Vana Malika Dhama Jana Vinutha Nama

Rakendu Prathimana Nayanabhi Rama

Saketha Dhama Sri Sai Rama