Seetha Rama Sri Raghu Rama

Seetha Rama Sri Raghu Rama

Manusha Vesha Hey Param Dhama

Dasaratha Nandana Janaki Rama

Parthi Vihara Sri Sai Rama

Madhuvana Ramana Hey Ghanashyama

Rasavilola Radhey Shyama