Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram

Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram

Sukumayi Vitthala Shyama Shyama Shyam

Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram

Sukumara Sundara Rama Rama Ram

Shirdiesha Saiesha Rama Rama Ram