Raghukula Bhooshana Rajiva Nayana

Raghukula Bhooshana Rajiva Nayana

Eshwaramba Nandana Sathya Sai Rama

Janaki Vallabha Lavanya Rama

Nirupama Sundara Sugunabhi Rama

Prashanti Nilayam Pavana Dhama

Jaya Jaya Rama Prabhu Sai Rama