Prema Muditha ManasaKaho Rama Rama Ram Rama Rama Ram Rama Rama Ram Sri Rama Rama Ram

Prema Muditha ManasaKaho Rama Rama Ram Rama Rama Ram Rama Rama Ram Sri Rama Rama Ram

Paapa Kate Dukha Mite Leke Rama Nam

Bhava Samudra Sukhada Naava Eka Rama Nam

Parama Shanthi Sukha Nidhaana Divya Rama Nam

Niradhaara, Ko Adhara, Eka Rama Naam

Parama Gopya Parama Divya Manthra Rama Nam

Shanta Hrudaya Sada Vasata Eka Rama Nam

Matha Pitha Bandhu Sakha Sab Hi Rama Nam

Bhaktha Janara Jeevana Dhana Eka Rama Nam

Rama Rama Ram Rama Rama Ram Rama Rama Ram Sri Rama Rama RamAudio Files

Version 1 By: Thuvaarahan
Version 2 By: Harmonium Help