Mohana Rama Hey Sairama

Mohana Rama Hey Sairama

Pavana Nama Prashanti Rama

Mohana Rama Hey Sairama

Karunanidhey Prabhu Karunya Rama

Bhaktha Jana Priya Palitha Rama

Parthipurishwara Hey Sairama