Kausalya Nandana Ram Paramanandha Anandha Ram

Kausalya Nandana Ram Paramanandha Anandha Ram

Shirdi Key Parthi Key Ram Jaya Prashanti Saiesha Ram

Kausalya Nandana Ram Paramanandha Anandha Ram

Jaya Mangala Pavana Ram Jaya Sundara Vaidehi Ram

Jaya Sundara Sayeesha Ram