Jagadodharaka Janaki Rama

Jagadodharaka Janaki Rama

Paramodhara Patabhi Rama

Lakshmana Sevitha Lavanya Rama

Rajeeva Nayana Ranjana Rama

Raja Rama Ravikula Soma

Ravana Mardhana Rakshaka Rama

Moksha Pradyaka Mohana Rama

Maruthi Poojitha Mangala Rama