Hey Deenadayalu Hare Sai Rama Hare Hare

Hey Deenadayalu Hare Sai Rama Hare Hare

Sai Ram Ghanashyam Sai Ram

Hey Deenadayalu Hare Sai Rama Hare Hare

Hey Bandha Vimochana Rama Hare

Hey Papa Samharaka Sai Hare

Sai Rama Hare Hare

Sai Ram Ghanashyam Sai Ram