Gathey Chalo Man Mey Harey Krishna Rama

Gathey Chalo Man Mey Harey Krishna Rama

Harey Krishna Rama Sada Sukha Dama

Gathey Chalo Man Mey Hare Krishna Rama

Thana Mey Rama Mana Mey Rama

Janha Dehko Vanha Rama Hi Rama

Bhaktha Vatsala Rama Deena Natha Rama

Harey Rama Rama Harey Krishna Rama