Daya Maya Sri Rama Harey

Daya Maya Sri Rama Harey

Kripamaya Sri Rama Harey

Dharmaswaroopa Rama Harey

Premaswaroopa Rama Harey

Sathya Dharma Shanthi Datha Sathya Sai Baba Harey