Dasaratha Nandana Rama Daya Sagara Rama

Dasaratha Nandana Rama Daya Sagara Rama

Raghu Kula Thilaka Rama Sathya Sai Sri Paramdhaama

Dasaratha Nandana Rama Daya Sagara Rama

Ahalyodharaka Rama Shapa Vimochana Rama

Shiradipuresha Rama Puttaparthipuri Paramdhaama