Danava Bhanjana Rama Sai Shyamala Komala Ram

Danava Bhanjana Rama Sai Shyamala Komala Ram

Hey Rama Rama Jaya Ram Sai Rama Rama Ram

Danava Bhanjana Rama Sai Shyamala Komala Ram

Dasharatha Nandana Rama Sai Daya Saagara Rama

Deeno Ke Prabhu Rama Sai Rama Rama RamAudio Files

Version 1 By: Varu