Boley Hanuman Jai Siya Ram

Boley Hanuman Jai Siya Ram

Jai Jai Hanuman Jai Sai Ram

Boley Hanuman Jai Siya Ram

Raghu Pathi Raghava Raja Ram

Patheetha Pavana Seetha Ram

Janaki Valabha Hey Bhagavan x3