Bhaja Mana Ramam Sri Ramam

Bhaja Mana Ramam Sri Ramam

Sundara Shyama Komala Ramam

Bhaja Mana Ramam Sri Ramam

Bharatha Lakshmana Poojitha Ramam

Mathuri Sevitha Manobhi Ramam

Pankaja Lochana Pattabhi Ramam