Sai Shankara Shambo Shankara

Sai Shankara Shambo Shankara

Natana Manohara Jaya Abhayankara

Chandra Kaladhara Gauri Shankara

Parama Dayaghana Sai Shankara

Eshwaramba Nandana Parti Shankara

Paramaanandha Prabhu Parameshwara