Pahi Pahi Hey Mahesa

Pahi Pahi Hey Mahesa

Maya Rahita Gauri Kantha

Shiva Shiva Shankara Shambho Shankara

Gangajatadhara Gauri Manohara

Shoola Dhara Vibhuthi Sundara

Haala Haaladhara Natana Manohara

Ashritha Rakshaka Hey Tripurari