Om Shiva Shambo Jai Shiva Shambo

Om Shiva Shambo Jai Shiva Shambo

Bhava Bhaya Hara Hey Thripurari

Om Shiva Shambo Jai Shiva Shambo

Hey Girja Pathey Ganga Dhari

Hara Hara Shambo Hey Shiva Shambo

Samba Sada Shiva Sai Maheshwara