Nataraja Hey Thripurari

Nataraja Hey Thripurari

Jai Hey Jai Hey Shambho

Nataraja Hey Thripurari

Nandi Vahana Naga Bharana

Pala Lochana Parama Shiva

Pavana Charana Pahi MaheshaAudio Files

Version 1 By: sradha