Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara

Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara

Samba Sada Shiva Shiva Hararey Shiva Hararey Shiva Hararey

Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara

Jaya Gangadhara Jaya Bimbadhara

Vyagrambaradhara Shiva Hararey Shiva Hararey Shiva Hararey