Jaya Jaya Sadguru Sai Sada Shiva

Jaya Jaya Sadguru Sai Sada Shiva

Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva

Neela Kanta Sai Bhasma Vibhushitha

Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva

Parthipureshwara Shakti Mahadeva

Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva