Hey Shiva Nandana Bhava Bhaya Bhanjana

Hey Shiva Nandana Bhava Bhaya Bhanjana

Vighna Vinashaka Gajanana

Gajavadana Gana Natha

Vishwa Vandya Shiva Shambhu Kumara

Parvathi Tanaya Ganeshwara

Gana Natha Shubha Datha Pahi Prabhu