Hara Hara Shankara Namami Shankara

Hara Hara Shankara Namami Shankara

Umapathi Kailasa Pathey Shankara

Hara Hara Shankara Namami Shankara

Ganga Dhara Hara Chandra Kala Dhara

Parthipurishwara Shiva Sai Shankara