Hara Hara Hara Hara Samba Shiva

Hara Hara Hara Hara Samba Shiva

Vibuthi Sundara Sai Shiva

Ganga Dhara Hara Gauri Shiva

Trishoola Dhari Thrinethra Shiva

Parthi Puri Paramesha Shiva

Vibhuthi Sundara Sai ShivaAudio Files

Version 1 By: Shyam Sunder