Gauri Nathaya Viswanathaya

Gauri Nathaya Viswanathaya

Sai Nathaya Nama Shivaya

Gunathethaya Gunadharaya

Gunaravaya Nama Shivaya

Kalakalya Kalathethaya

Kalaroopaya Nama Shivaya

Prema Roopaya Parthi Vasaya

Sai Babaya Nama Shivaya