Daya Karo Bhagavan Shankara Daya Karo Bhagavan

Daya Karo Bhagavan Shankara Daya Karo Bhagavan

Trinetra Dhari Trishoola Dhari Ganga Dhari Daya Karo

Parvathi Ramana Pannaga Bhooshana Neelakantha Daya Karo

Chandra Shekhara Chandra Kala Dhara Vibhuti Sundara Daya Karo