Bolo Sai Shankara Sathya Sai Shankara

Bolo Sai Shankara Sathya Sai Shankara

Sai Guru Shankara Naam

Sathchitthanandha Paramaanandha

Sai Guru Shankara Naam

Bolo Sai Shankara Sathya Sai Shankara

Shanthi Shanthi Vidhayaka Sai Bhagavaan

Prema Swaroopa Sathya Swaroopa

Sai Guru Shankara Naam