Bhasma Bhooshi Thanga Sai Chandra Shekhara

Bhasma Bhooshi Thanga Sai Chandra Shekhara

Phala Netra Shoola Dhari Sai Shankara

Bhasma Bhooshi Thanga Sai Chandra Shekhara

Sama Gana Priyakara Sai Sundara

Hara Hara Hara Shiva Shambho Natana Shekhara

Parthi Vasa Sai Deva Sai Shankara

Sai Shankara Sathya Sai Shankara