Bhajorey Manava Sadguru Deva

Bhajorey Manava Sadguru Deva

Parama Kripalu Sai Mahadeva

Bhajorey Manava Sadguru Deva

Nis Din Dhyan Karoon Mein Tera

Janam Janam Ka Mitey Andhera

Parabrahma Parameshwara Roopa

Parama Kripalu Sai MahadevaAudio Files

Version 1 By: Pinki
Version 2 By: Jayesh Parghi